MENU:

TEL. (24h):
+48.91 462 34 82
E-MAIL:
office@load-master.com

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE:

» ASPEKTÓW NAWIGACYJNO - TECHNICZNYCH STATKÓW MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH. Obsługa szkód wynikających ze zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie wodą, uszkodzenia maszyn, kadłuba czy straty eksploatacyjne

» OBSŁUGA (LIKWIDACJA I MINIMALIZACJA) SZKÓD TRANSPORTOWYCH (LOGISTYCZNYCH)

» OBSŁUGA SZKODY W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI (PRZEWOŻNIKA, SPEDYTORA, WŁAŚCICIELA I INNYCH)
Likwidacja i minimalizacja szkód

» POMOC PRZY SPRZEDAŻY AWARYJNEJ I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA

» OPINIE TECHNICZNE

CZEGO MOŻNA OCZEKIWAĆ OD NAS:

Przedstawiając Państwu nasze usługi proponujemy standard, według którego realizujemy wszystkie zgłoszone do nas zlecenia. Poniżej znajduję się podstawowa informacja na temat sposobu naszej pracy. Każdorazowo nasi Klienci mogą wybrać zakres zamówionych przez siebie prac. W przypadku Raportów ich zakres tematyczny może być dostosowany do potrzeb konkretnego Zleceniodawcy.

24 godzinny Help Desk (091 462 34 82)

Przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu nasi Klienci mogą skontaktować się z nami dzwoniąc na numer telefonu 091 462 34 82. Nie jest istotne czy będzie to niedziela czy jakikolwiek inny zwykły czy świąteczny dzień, doświadczony ekspert dyżurujący pod tym numerem przyjmie zgłoszenie szkody i przystąpi do realizacji zlecenia.

Natychmiastowa Lustracja Szkody

Jeśli istnieje taka konieczność, nasz ekspert jak najszybciej (nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia) dojedzie na miejsce szkody i dokona oględzin miejsca zdarzenia. Efektem takiej wizyty jest zawsze Raport Wstępny.

Raport Wstępny

Przygotowany przez Eksperta Raport Wstępny dostarczony może zostać do Zleceniodawcy drogą elektroniczną w ciągu 48 godzin od chwili takiej wizyty.

Raport taki może zawierać:

 • Podstawowe informacje na temat miejsca szkody i uszkodzeń,
 • Szczegółowy (możliwy do dokonania w chwili lustracji) opis miejsca szkody,
 • Przedstawienie okoliczności wystąpienia zdarzenia szkodowego,
 • Wstępny opis strat połączony z oszacowaniem ich wielkości,
 • Przedstawienie wstępnej analizy przyczyny zajścia zdarzenia szkodowego, (jeśli to możliwe),
 • Przedstawienie środków przedsięwziętych przez poszkodowanego w celu ograniczenia wielkości strat,
 • Określenie kroków, jakie powinny zostać przedsięwzięte przez Ubezpieczyciela w celu dalszej likwidacji szkody,
 • Dokumentacja i zdjęcia z miejsca szkody wykonane aparatem cyfrowym.

Raport Końcowy:

Przygotowany przez Eksperta Raport Końcowy prócz informacji, jakie znajdują się w Raporcie Wstępnym zawiera:

 • Przedstawienie analizy przyczyny zajścia zdarzenia szkodowego wraz ze wszystkimi materiałami dowodowymi zgromadzonymi podczas likwidacji szkody (zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela),
 • Sugestie, co do możliwości prowadzenia postępowania regresowego,
 • Szczegółową kalkulację szkody lub weryfikację roszczenia poszkodowanego na podstawie dostarczonej przez Ubezpieczonego kalkulacji,

Nasze raporty sporządzamy w języku polskim oraz angielskim na specjalne życzenie możemy sporządzić w języku niemieckim lub francuskim.

Negocjacje w imieniu Ubezpieczyciela

Jesteśmy gotowi w imieniu Ubezpieczyciela wspomagać działania poszkodowanego zmierzające do zminimalizowania wielkości strat; negocjacje z podwykonawcami, wskazanie wykonawców, którzy mogą natychmiast przystąpić do naprawy/restytucji mienia (np. profesjonalnych firm zajmujących się remontem, naprawą itp.), inne.
W przypadku otrzymania takiego zlecenia, jesteśmy gotowi negocjować z poszkodowanym ostateczną kwotę należnego mu odszkodowania.

Zagospodarowanie Zniszczonego Mienia

Pomoc w organizowaniu sprzedaży awaryjnej lub innego zagospodarowania zniszczonego / uszkodzonego mienia.

Koordynatorzy Projektów

Za każde realizowane zlecenie odpowiedzialny jest specjalnie wyznaczony Koordynator Projektu (doświadczony pracownik/ekspert), utrzymujący podczas całego zlecenia stały kontakt ze zleceniodawcą. W każdej sytuacji Koordynator potrafi doradzić najlepsze rozwiązanie przedstawianych nam problemów.

Eksperci Zewnętrzni

W przypadku zaistnienia takiej potrzeby współpracujemy z wieloma niezależnymi ekspertami, którzy wspomagają nasze działania prowadzące do szczegółowego określenia przyczyn awarii oraz zdarzeń, które przyczyniły się do powstania szkód.

Kolejnym kierunkiem naszej działalności jest koordynacja badań laboratoryjnych, niezbędnych dla stwierdzenia zaistnienia szkody lub wyjaśnienia jej przyczyn. We współpracy z laboratoriami i specjalistami przeprowadzamy analizy i dokonujemy oceny wyników w odniesieniu do zebranych informacji o możliwych przyczynach szkody. Podstawą w tym zakresie są badania chemiczne i wytrzymałościowe. Badania mogą też służyć dowiedzeniu prawidłowego wykonania prac technicznych.
Współpracujemy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technicznym, Akademią Morską w Szczecinie, innymi niezależnymi firmami eksperckimi w kraju i zagranicą również ze Stowarzyszeniem Ekspertów Morskich w Szczecinie - stowarzyszeniem, które weryfikuje i poleca wybranych ekspertów, zapewniając optymalny bilans między naukowymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.
Taka współpraca zapewnia nam dostęp do znakomitych specjalistów oraz nowoczesnych laboratoriów dysponujących najwyższej klasy sprzętem badawczym, co umożliwia Spółce wykonywanie ekspertyz z każdej dziedziny techniki. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba powołania eksperta z dowolnej dziedziny techniki, jesteśmy w stanie w krótkim czasie odnaleźć osobę, która będzie mogła w sposób profesjonalny rozwiązać stawiane przed nią problemy.
Szczególne doświadczenie posiadamy we współpracy z ekspertami zajmującymi się: bezpieczeństwem transportu morskiego, inżynierią morską, inżynierią materiałową (identyfikacja materiałów, analiza zgodności z normami pod kątem danego zastosowania), ochroną środowiska.

Przedstawicielstwa

Od momentu swojego powołania Spółka nasza pracuje na terenie Polski i polskich portów będąc ogniwem w sieci Firm Eksperckich PANDI oraz Baltic Kontor z terenu Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii i Rosji.

Spółka nasza ściśle współpracuje z Klubami Armatorskich Ubezpieczycieli typu P&I oraz ubezpieczycielami na terenie Europy. Jesteśmy w stanie zabezpieczyć interesy naszych Klientów również po zagranicami Polski.

 

[ GÓRA STRONY ]
© Copyright (2005-2012) - Loadmaster & Baltic Kontor Services